(Ngày 22/02/2016 09:22 AM)
Hệ thống bao gồm các chức năng: Quản lý thông tin khách hàng, điểm đo, thiết bị đo đếm. Quản lý thông tin kết nối truyền thông. Chức năng đọc số liệu công tơ từ xa, lập lịch đọc số liệu, đọc và lưu số liệu vào cơ sở dữ...
(Ngày 19/02/2016 11:00 AM)
ES Monitoring là phần mềm cung cấp các chức năng nghiệp vụ để hỗ trợ tối đa cho mọi đối tượng người dùng bao gồm: Tự động cập nhật thông tin, thống kê tổng hợp số liệu, phân tích xu hướng, báo cáo thanh toán và quản trị. Bên...
(Ngày 26/02/2016 02:42 PM)
Hệ thống chào giá tối ưu ES-VCGM Bidding phục vụ các đơn vị phát điện (tổng công ty phát điện, đơn vị phát điện độc lập) chào giá bán điện trên thị trường cho nhiều loại hình nhà máy điện (nhiệt điện than, khí, thủy điện đơn hồ và bậc...
1