Triết lý làm việc của Công ty
Ngày 12-03-2014
Hội đồng thành viên gồm 11 người, là những cán bộ đã công tác lâu năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, hệ thống điện, thương mại,giáo dục, có 10 thạc sỹ và...
Ngày 12-03-2014
Đội ngũ nhân viên trong Công ty với tổng số 57 người, với trình độ chuyên môn cao với tỷ lệ 100% Đại học và trên Đại học.
Ngày 17-09-2015