HỆ THỐNG ES-RECLOSER


SCADA ( Supervisory Control Data Acquisition) là hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu kết nối từ các Nhà máy điện/Trạm điện về các Trung tâm điều độ. Hệ thống ES-recloser là 1 hệ thống miniSCADA xây dựng trên nền web phục vụ giám sát, điều khiển, thu thập số liệu  các recloser trên các đường dây truyền tải.