GIẢI PHÁP XÓA NỢ TRÊN THIẾT BỊ CẦM TAY


Hệ thống quản lý thu và theo dõi nợ tại các Công ty điện Lực là một hệ thống phần mềm dùng trong công tác kinh doanh điện năng nhằm đảm bảo hiệu quả trong việc giám sát, điều hành công tác thu tiền điện, chấm xóa nợ tại các đơn vị, đồng thời nâng cao năng suất lao động của cán bộ công nhân viên.