HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ, TIỀN LƯƠNG


Hệ thống nhân sự tiền lương nhằm hỗ trợ các đơn vị tính lương nhanh, chính xác theo nhiều loại công thức tính lương. Quản lý thông tin về lương, thu thập một cách thống nhất, tiện hỗ trợ cho tra cứu, báo cáo. Hỗ trợ tính thuế thu nhập cá nhân. Kết nối với hệ thống để lấy thông tin về nhân sự.