HỆ THỐNG TIN HỌC HÓA VĂN PHÒNG


Hệ thống tin học hóa văn phòng ES-OFFICE của E-Solutions là giải pháp hỗ trợ quản lý văn bản điện tử và công cụ để trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp, quản lý văn bản công văn, hồ sơ công việc.
Giải pháp có quy mô quản lý đến hàng triệu văn bản điện tử và đáp ứng mô hình quản lý nhiều cấp


Ngày 15/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn số 1950/TTg-KGVX đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện nghiêm túc một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Chỉ thị 15/CT-TTg phấn đấu đạt các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- Từ năm 2014 đến hết năm 2015 số văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử và đạt mức 80%.
- Tăng cường trao đổi văn bản giữa các đơn vị trực thuộc với nhau.
- Tích cực chủ động sử dụng hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin chuyên ngành để gửi nhận hồ sơ văn bản với các doanh nghiệp.
- 100% cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của các cơ quan doanh nghiệp đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo tổng hợp, thống kê chuyên ngành...