TRIỂN KHAI HẠ TẦNG CNTT PHỤC VỤ THỊ TRƯỜNG PHÁT ĐIỆN CẠNH TRANH CHO CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN 


         Thị trường điện phát điện cạnh tranh Việt Nam ra đời và hoạt động thí điểm từ 7/2011 và hoạt động chính thức từ 7/2012 với  41 đơn vị tham gia và mở rộng đối với tất cả các nhà máy có công suất trên 30MW (loại trừ các nhà máy BOT, thủy điện đa mục  tiêu và nhà máy chạy dầu). Biểu đồ sản lượng hợp đồng cam kết trong hợp đồng CfD từ 95% xuống 90% đối với nhiệt điện và 80% đối với thủy điện tăng tính cạnh tranh trong thị trường. Do các đơn vị phát điện bao gồm các nhà máy độc lập, Tổng công ty phát điện ngày càng xây dựng các chiến lược kinh doanh khi tham gia thị trường điện từ các khâu phân tích đánh giá thị trường, dự báo và tối ưu chào giá đến các công tác về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị 24/24 qua thiết bị di động để cập nhật thông tin và ra quyết định kịp thời.
        Việc trang bị các trang thiết bị và hệ thống hạ tầng CNTT phục vụ Thị trường điện cạnh tranh cho các nhà máy điện mang lại các lợi ích rõ rệt cho các nhà máy điện như:

  • Giúp lập bản chào theo đúng quy định thị trường điện
  • Giúp tính toán thanh toán và đối chiếu theo quy định TTĐ, không phải tính toán bằng tay
  • Được cập nhật thông tin đầy đủ qua trang web TTĐ như tình hình thị trường, rổ giá các kiểu rồi thanh toán,...

MỘT SỐ NHÀ MÁY ĐÃ TRIỂN KHAI DỊCH VỤ HẠ TẦNG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN


1.   Công trình: Nhà máy thủy điện Nậm Mức
2.   Công trình: Nhà máy thủy điện Nho Quế 2.
3.   Công trình: Nhà máy thủy điện Bắc Hà.
4.   Công trình: Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.
5.   Công trình: Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1.
6.   Công trình: Nhà máy thủy điện Nậm Chiến.
7.   Công trình: Nhà máy thủy điện Sông Bung 5.
8.   Công trình: Nhà máy thủy điện Đồng Nai 4.
9.   Công trình: Nhà máy thủy điện Tà Thàng
10.
10. Công trình: Nhà máy thủy điện Ngòi Phát