Hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập số liệu recloser

Giới thiệu giải pháp

Hệ thống ES-SCADA là một phần mềm được xây dựng dựa trên công nghệ web phục vụ công tác giám sát, điều khiển và thu thập số liệu. Hệ thống xây dựng với 2 đối tượng chính:

- Triển khai hệ thống SCADA cho các thiết bị RECLOSER trong Điện lực.

- Triển khai SCADA cho các máy điện/ trạm điện về các Trung tâm điều độ.

Lợi ích khi áp dụng hệ thống

  • Hiển thị sơ đồ lưới điện trực quan.
  • Hệ thống có khả năng giao tiếp được với các thiết bị khác nhau Máy cắt, Recloser, LBS, tủ điều khiển tụ bù...
  • Thiết bị tương thích với tất cả các loại chuẩn truyền thông hiện có (IEC 870-5-101/104, DNP3, modbus...)
  • Giám sát được tất cả các trạng thái, các yêu cầu trong vận hành lưới điện (theo dõi online các thông số vận hành, dòng, áp, P, Q, cos; giám sát điều hòa phụ tải, giám sát sự cố, giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị).
  • Cho phép cài đặt, khai thác thông số thiết bị, điều khiển đóng cắt(Máy cắt, recloser...) từ xa mà không cần đến trực tiếp thiết bị, phục vụ công tác báo cáo vận hành hệ thống.