TẦM NHÌN


Phát triền thị trường, tập trung phát triển chiều sâu trên cơ sở nghiệp vụ lõi của các Tập đoàn năng lượng EVN, PVN, TKV với các giải pháp đáp ứng tối ưu cho khách hàng.

Thâm nhập và mở rộng thị trường cho các sản phẩm trong lĩnh vực điều khiển

LÃNH ĐẠO


Hội đồng thành viên gồm 11 người, là những cán bộ đã công tác lâu năm trong nhiều lĩnh vực khác nhau, là những chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, hệ thống điện, thương mại, giáo dục, có 10 thạc sỹ và các kỹ sư, cử nhân

NHÂN SỰ


Đội ngũ nhân viên trong Công ty với tổng số 57 người, với trình độ chuyên môn cao với tỷ lệ 100% đại học và trên đại học.

Công ty có đội ngũ cán bộ