Giải pháp công nghệ thông tin thị trường phát điện cạnh tranh (ES-VCGM)

     Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã vận hành chính thức từ ngày 01/07/2012 với sự tham gia của các đơn vị phát điện. Công tác chào giá, vận hành tại nhà máy chiếm một vị trí quan trọng trong quá trình tham gia thị trường được thực hiện thông qua các phần mềm thị trường đã được Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cung cấp (Chào giá, Đo đếm, Hỗ trợ thanh toán, DIM...).

     Tuy nhiên, giải pháp ES-VCGM cung cấp các chức năng nghiệp vụ để hỗ trợ tối đa cho mọi đối tượng người dùng bao gồm: Tự động cập nhật số liệu, thống kê tổng hợp thông tin, phân tích xu hướng, hỗ trợ tối ưu, trích xuất báo cáo và quản trị. Bên cạnh đó ES-VCGM đã được phát triển trên thiết bị di động nhằm tăng tính linh động trong việc cập nhật thông tin cho cán bộ quản lý.